Đôi khi cuộc sống không như mơ, nên hãy cứ cười tươi trong mọi hoàn cảnh và bước đi tiếp trên con đường đã chọn